14.03.2022

Vårt klima- og miljøarbeid

Rufo ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning gjennom å være Miljøfyrtårnsertifisert.

 

Sigbjørn Follestad (Salg), Heidi Myklebust (Miljøfyrtårnansvarlig), Arild Torgersen (Salg/Innkjøp)

Miljøfyrtårnsertifisering er en ekstern miljøsverifisering, og et kvalitetsstempel som dokumenterer bedriftens miljøinnsats. Totalt er over 8000 bedrifter godkjent i henhold til denne standarden, og møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Sertifiseringsprosessen har fungerert som et verktøy, og som en veileder, i arbeidet rundt oppbygging og oppfølging av miljøstyring. Hvert år skal det utarbeides en klima- og miljørapport, som omfatter spesifikke krav innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Vi fører årlig klimaregnskap med statistikk over miljøprestasjonene. Dette hjelper oss med å få oversikt over fremdrift og forbedringspotensiale, og med å oppnå kontinuerlige forbedringer.
  

Hva vil vi oppnå?
Generelt sett er miljøpolicyen retningsgivende for vårt videre arbeid. Miljøpolicyen sikrer oss et velfungerende miljøstyringssystem som bygger på selskapets eksisterende helse, miljø og sikkerhet (HMS) system. Dette gir overordnet føring og retning for Rufo sine miljø- og klimatiltak.

Vår miljøpolicy følges med presise retningslinjer for hvordan behandle miljøspørsmål som en naturlig og integrert del av virksomheten. Vi skal oppfylle miljøkrav og forskrifter fra offentlige etater og dermed begrense mulige forurensningskilder. Vi skal være energieffektive, redusere bruken av forbruksmateriell og arbeide utfra god bedriftspraksis.

Ønsket er å møte forbrukernes forventninger til bærekraft, etikk og ansvar, samt oppfylle bedriftens miljømål, nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser. 

Vi ser frem til å samarbeide for å skape et mer bærekraftig samfunn.